Ons Bloemendaal
 

Snel naar:


Actueel

 

 

 

 

 

Januari 2016

De Vijverwegkerk aan de Vijverweg 14 in Bloemendaal is gekocht door een ontwikkelaar die de kerk wil slopen en op het perceel een appartementengebouw voor 14 appartementen wil realiseren. Op het perceel rust volgens het bestemmingsplan een maatschappelijke bestemming. De College van B&W heeft in november 2015 het besluit genomen, onder voorwaarden, in principe medewerking te verlenen aan een bestemmingsplan wijziging tot wonen en een plan voor maximaal 14 appartementen op het genoemde perceel.

Ons Bloemendaal heeft geen problemen met de sloop van het huidige gebouw maar wel met de omvang en architectuur van het voorstel van de ontwikkelaar omdat dat dit naar onze mening niet past in de omgeving.

Wij hebben daarom op 12 januari ingesproken tijdens de vergadering van de Commissie Grondgebied (zie onze inspraak notitie hieronder). Diezelfde avond werd ook ingesproken over dit onderwerp door omwonenden.

Inspreeknotitie Vijverwegkerk

Vervolgens heeft de gemeenteraad op 27 januari 2016, om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen, het voorbereidingsbesluit genomen  het bestemmingsplan te herzien.

Stand van zaken zomer 2016

Deze zomer is door middel van een participatie proces waar Stichting Ons Bloemendaal, omwonenden en de ontwikkelaar aan deel namen een nieuw plan ontworpen. Voordeel bij dit proces was dat wij niet gehinderd werden door regels van de gemeente wat betreft oppervlakte, kubieke meters, hoogte en afstanden tot de erfgrenzen. Doel was te komen tot een ontwerp dat voor iedereen acceptabel zou zijn.Het was een pittig proces waar in een open sfeer in korte tijd resultaat geboekt moest worden. Door ieders inzet en de korte lijnen met de ontwikkelaar en deelname van de architect aan dit proces is dit gelukkig gelukt.

In het nieuwe ontwerp komen veel van onze wensen terug:

-geen vierde verdieping
-minder volume, in plaats van 14 komen er nu 8 grotere appartementen
-een speelser en transparanter ontwerp dat beter in zijn omgeving past dan de vierkante doos van het originele ontwerp.  Door ver- en terugspringende gevels kan er beter langs het gebouw heen gekeken worden en komt het minder massief over.
-minder bebouwde vierkante meters. Om dit te bereiken zijn terrassen gedeeltelijk in de tuin gesitueerd hetgeen ook natuurlijker oogt.
-de maatvoering van de ramen sluit aan bij veel in de straat voorkomende architectuur uit het begin van de 20ste eeuw.

Wij zijn blij met dit resultaat. Het plan zal, omdat er sprake is van een bestemmingsplanwijziging (van maatschappelijk naar wonen) in oktober voor meningsvorming op de agenda komen van de Commissie Grondgebied. 

actueelVijverweg

 

Stand van zaken januari 2017

Het plan is inmiddels goedgekeurd door de gemeenteraad. Naar verwachting zal in de tweede helft van 2017 met de sloop en nieuwbouw worden begonnen.

 


© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave