Skip to main content

Reactie op initiatiefvoorstel 'minder mitsen voor woningsplitsen'.

20 december 2021

In de raadsvegadering van 16 december waren er niet voldoende stemmen voor het voorstel, zoals het nu voorlag, te ondersteunen. Tegenstemmers waren D'66 , CDA, VVD en Liberaal Bloemendaal.Het onhandige moment van het voorstel (vlak voor de verkiezingen) onvoldoende onderzoek naar draagvlak, de onzekerheid over de juridische houdbaarheid van sommige voorgestelde maatregelen en de mogelijke aantasting van het karakter van de villawijken droegen hiertoe bij. Dit betekent dat het onderwerp over de verkiezingen wordt heengetild en wellicht in de toekomst opnieuw op de agenda zal komen.

 

4 december 2021

Door de politieke partijen  Groenlinks, Hart voor Bloemendaal en de Partij van de Arbeid is een intiatiefvoorstel  'minder mitsen voor woningsplitsen' ingebracht in de gemeenteraad. Dit voorstel beoogd, gezien de huidige krapte op de woningmarkt, een bijdrage te leveren aan het vergroten van het aantal woningen in Bloemendaal.

Op dit moment is het mogelijk een woning te splitsen als deze een groter vloeroppervlak heeft dan 500 vierkante meter. In de villawijken is dit, met uitzondering van huizen met 'kantoorbestemming' niet meer mogelijk sinds de villawijkennota in 2018 werd aangenomen. In deze nota werd, om aantasting van het karakter van de villawijken te voorkomen en het gebied te beschermen, splitsing  uitgesloten. Wel is het altijd mogelijk een bestemmingsplanwijziging aan te vragen op basis waarvan splitsing toch vergund zou kunnen worden.

In het initiatiefvoorstel wordt voorgesteld voor heel Bloemendaal het splitsen voor woningen met een vloeroppervlak vanaf 280 vierkante meter mogelijk te maken. Dit zou dan gelden voor ongeveer 1500 woningen waaronder veel monumenten.  Omdat de grotere woningen vooral in de villawijken zijn gelegen komt het er op neer dat de splitsingsregeling met name gevolgen zou hebben voor de villawijken.

Wij hebben een reactie geschreven op het initiatiefvoorstel en dit op 21 november aan de leden van de gemeenteraad en het college gezonden en op 25 november hebben wij over dit onderwerp ingesrpoken tijdens de beeldvormende avond. Het voorstel is inmiddels besproken in de gemeenteraad en zal tijdens de raadsvergadering van 16 december opnieuw worden besproken en die avond zal over het voorstel worden gestemd. Hieronder vindt u de tekst van het voorstel en de tekst van de door ons ingestuurde reactie.

Tekst van het voorstel <hier>

Tekst van onze reactie <hier>