Skip to main content

Reinwaterpark, bijzondere ontwikkelingen, juni 2021.

Juni 2021

Op 23 juni heeft de rechtbank uitspraak gedaan in de rechtszaak die Cobraspen heeft aangespannen tegen PWN. Cobraspen heeft PWN in 2018 het eeuwigdurend erfrecht voor het grondgebied van PWN-terrein in Overveen opgezegd. Hiermee wilde Cobraspen de weg vrijmaken om de eigen projecten (woningbouw) te ontwikkelen. Omdat beide partijen er niet uitkwamen heeft cobraspen de rechter om een uitspraak gevraagd. Dit is in mei 2021 voor de rechter geweest. Op 23 juni 2021 heeft de rechtbank uitspraak gedaan. 

De rechter heeft de eis van Cobraspen, te weten het opzeggen van de erfpacht, afgewezen. Het vonnis van de rechtbank bevestigt nogmaals dat PWN het eeuwigdurende erfpachtrecht heeft voor dit terrein. Het is bovendien uitsluitend aan PWN om te bepalen dat zij het terrein nodig heeft. Wat ons betreft positief nieuws, daarmee lijkt dat het Reinwaterpark toegevoegd kan worden aan het rijtje niet gerealiseerde bouwprojecten langs de Zeeweg.

M.b.t. hieronder genoemde de plannen van PWN zijn nog geen 'updates' te melden.

 April 2019.

In het najaar van 2019 heeft zich een bijzondere ontwikkeling voorgedaan in dit dossier. Door de droogte van de afgelopen zomer heeft PWN zich beraden op de vraag of zij haar taak, het voorzien van haar verzorgingsgebied van drinkwater, kan blijven garanderen gezien de toenemende vraag naar water en in geval van calamiteiten zoals extremen droogte. Uit een door PWN daartoe ingesteld onderzoek blijkt dat het terrein op dit punt een belangrijke functie vervuld c.q. kan gaan vervullen. Men voorziet daarom een intensivering van het gebruik van het terrein voor de waterwinning. Daarom wil men het PO (Pompstation Overveen) complex behouden en kan men woningbouw niet faciliteren. De gebruiksmoglijkheden van het PO voor PWN zouden dan door technische-, milieu- en veiligheidseisen belemmerd worden en dat zou de strategische flexibiliteit van de bedrijfsvoering van PWN ernstig aantasten.

In een uitgewerkt plan van oktober 2018 is aangegeven hoe PWN dat voor zich ziet. In dit plan wordt voorts overwogen het terrein op te knappen en deels openbaar te maken. Ook overweegt men een aantal bomen om de watertoren te kappen zodat deze weer beter zichtbaar wordt. Voor de nu niet gebruikte gebouwen wordt een passenden functie gezocht. In de plannen blijft ook de plek voor Copernicus (sterrenwacht) en Juttersgeluk (een sociaal project) gegarandeerd.

Herontwikkeling van het terrein zoals de ontwikkelaar dit voor zich ziet lijkt hiermee voorlopig niet mogelijk.

Wij zijn niet ongelukkig met deze ontwikkeling. Wij vinden het mooi dat het gebied zijn al oude functie van waterwingebied en natuurlijke uitstraling blijft behouden en de bedreigingen van de gevolgen van woningbouw op de omgeving (zichtbaar vanaf Middenduin en de Zeeweg) voorlopig zijn verdwenen. Door de openstelling en de andere plannen die PWN met het gebied heeft lijkt het een prettige verblijfsplek te zullen worden voor ons allemaal. Voorlopig worden de uitwerkingen van de plannen door PWN afgewacht en staan de plannen van de ontwikkelaar 'on hold'.

 

Stand van zaken maart 2018.

Inmiddels heeft het participatietraject plaatsgevonden. Dit heeft september 2017 geleid tot een concept Voorontwerp Stedenbouwkundigplan (VSOP) waarin de bebouwing zich niet meer uitstrekt over het hele terrein maar zich concentreert rond de bestaande bebouwing. In het concept VSOP wordt voorgesteld het gebouw "pompstation" te slopen en te vervangen door een gebouw met appartementen, het rondfiltergebouw gedeeltelijk te bebouwen met appartementen en Rijnwaterkleder III uit te kernen en in de kelder sociale woningbouw te realiseren. Dit moet leiden tot de  nieuwbouw van ongeveer 60 appartementen. Het plan bevat geen ideeën voor het gebruik/de ontwikkeling van de op het terrein aanwezige monumenten en de noodzakelijke verplaatsing van Copernicus. Alhoewel wij op zich blij zijn met de geconcentreerdere bouw, waardoor de randen van het terrein vrijer blijven van bebouwing, vonden wij dat er nog te veel haken en ogen en onduidelijkheden aan het plan zaten en konden wij ons niet vinden in de bouwplannen voor Rijnwaterkelder III in verband met de impact op het direct naast de kelder gelegen Binnenduin. Wij hebben ons daarom niet aan het plan kunnen conformeren en onze bezwaren schriftelijk kenbaar gemaakt aan het College van B en W en de gemeenteraad en ingesproken tijdens de beeldvormende avond. Het plan is besproken in de raadsvergadering van 8 maart 2018 waar door de politieke partijen 8 amendementen werden ingediend wat aangeeft dat men ook daar veel vragen had bij het plan. Het plan is met 5 amendementen (in amendement 4 worden de gevel openingen van de in Rijnwaterkleder III te bouwen appartementen beperkt tot de noordzijde), 12 stemmen voor en 6 stemmen tegen, aangenomen.

Meer informatie over dit project vindt u op de website van de gemeente

 

Stand van zaken januari 2017

Op dit loopt er een participatietraject waar alle belanghebbenden, waaronder Stichting Ons Bloemendaal, deelnemen. Het doel van dit traject is dat door het uitwisselen van wensen en ideeen de ontwikkelaar tot een voorstel kan komen voor de ontwikkeling van het terrein dat door alle belanghebbenden gedragen kan worden. Het streven is dit traject in het voorjaar van 2017 af te ronden zodat voor de zomer een Stedenbouwkundig Plan (SP) geschreven kan worden. 

 

Stand van zaken oktober 2015.

Al jaren ligt het in de bedoeling het voormalige waterwingebied van PWN te ontwikkelen. Op het terrein bevinden zich een aantal monumenten waarvoor een nieuwe bestemming gevonden moet worden. Verder stelt men zich voor nieuwbouw toe te voegen. De huidige eigenaar van de grond (de gebouwen zijn thans nog in handen van PWN) projectontwikkelaar Cobraspen heeft daartoe een plan opgesteld waarbij wordt voorgesteld te kiezen uit 2 varianten: wonen en leisure.

Voor ons is van belang dat nieuwe bebouwing passend moet zijn bij de monumenten, passend in het gebied en de omgeving zo min mogelijk moeten belasten. Alhoewel in beide varianten de monumenten worden behouden gaven beide plannen ons niet het gevoel dat een goede keuze kon worden gemaakt.

Wij zijn dan ook erg blij met de alternatieve zienswijze op het gebied, ontwikkelt door de “Stichting Vrienden van Middenduin”,  die naar onze mening wel de juiste handvatten hebben gevonden om tot een goed ontwikkeling van dit gebied te komen.

Wij ondersteunen deze visie en hebben onze mening over de drie varianten kenbaar gemaakt middels een brief d.d. 31 augustus het aan Cobraspen. Een kopie met aanbiedingsbrief is tevens gezonden aan het College van B&W en de leden van de Commissie grondgebied. Zie de inhoud van deze brief hieronder in pdf.

Download pdf